Generelle forretningsbetingelser for

AnneBilling.dk | We Are Social
Arnold Nielsens Boulevard 126
2650 Hvidovre

Annebilling.dk
Cvr nr. 31542693

Tlf: 5371 5605

Email: hello@annebilling.dk

De generelle forretningsbetingelser gælder for alle leverancer, fx levering af løsninger, ydelser og undervisning.

Rettigheder

AnneBilling.dk har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til blogartikler, annoncetekster, social media opslag, forretningskoncepter, skriftligt materiale, herunder dokumentation, uddannelsesmateriale, rapporter etc. udarbejdet af AnneBilling.dk.

Materialer udleveret af AnneBilling.dk er beskyttet i henhold til ophavsrets- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering (mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af skriftlig materiale eller dele heraf) ikke er tilladt med mindre det er aftalt med AnneBilling.dk. Dette gælder både nuværende og fremtidige udgaver af ovennævnte.

Kopiering uden udtrykkelig skriftlig tilladelse samt fyldestgørende kreditering vil blive retsforfulgt uden forudgående varsel.

Priser, tilbud og estimater

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.  Priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af konkret tilbud.

Ved levering af ydelser udenfor Hovedstadsområdet tillægges der udgifter til kørsel.

Eventuelle udgifter til annoncer/kampagner (fx Adwords og Facebookannoncer) afholdes af kunden direkte til annonceplatformen.

Gældende priser kan reguleres med et varsel på løbende måned plus 30 dage. Ændringer varsles pr. mail til kunden.

Tilbud gælder i 14 dage fra dato med mindre andet er aftalt.

Alle tidsestimater skal betragtes som estimater, da mange forhold kan have indflydelse på det faktiske timeforbrug.

Kurser og Workshops

Tilmelding til kursus/workshop, vil blive bekræftet overfor kunden efter tilmelding, tillige med fremsendelse af faktura.

Tilmelding er bindende og uden fortrydelsesret. Der tilbagebetales ikke penge for kursusdage ifm. hverken sygdom eller fravær. Det er altid muligt at ændre navn på tilmeldingen, således at en kollega kan deltage i stedet.

Udeblivelse og/eller undladelse af betaling tæller ikke som afbestilling.

I tilfælde af sygdom eller andre hændelser udenfor min kontrol, som gør at jeg er nødt til at aflyse, vil du blive tilbudt en ny tid.

Særligt for individuelle / skræddersyede workshops

Aflysning eller ombookning af individuelle og skræddersyede kurser/workshops skal ske senest 30 dage før planlagt afholdelse. Ved aflysning indtil 7 dage før faktureres 50% af prisen. Ved aflysning senere end 7 dage før afholdelse vil hele beløbet blive opkrævet.

Særlig for onlineworkshops

Online-produkter leveres digitalt via e-mail eller login til Simplero.

Betaling foregår ved bestilling og med et af følgende kreditkort: Dankort, VISA, VisaDankort eller Mastercard. Det er desuden muligt at betale med Mobile Pay. Det af kortudstederen fastsatte gebyr tillægges automatisk. Alle priser er i DKK ex. moms.
Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypterede (SSL).
Det er muligt at betale pr. faktura eller EAN efter forudgående skriftlig aftale. Send mail til hello@annebilling.dk med alle relevante fakturaoplysninger. Bemærk, at der tillægges et faktureringsgebyr på 50 kr. ved manuel fakturering.

OBS: Ratebetalinger og abonnementer er kun mulige ved betaling med kreditkort.

Annebilling.dk gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i webshoppens systemer.

Håndteringen af kortbetalinger foretages af Quickpay, Nets og Clearhaus.

Levering af online-produkterne sker som oftest i løbet af få minutter med mindre andet er anført. Der er ikke returret på online produkter, og adgangen er personlig og må ikke overdrages til 3. person. Al trafik og streaming trackes i backend.

Alle rettigheder til leverede digitale produkter tilhører Annebilling.dk. Ved køb opnås rettigheder til at benytte det købte produkt inden for én person, og online-produkterne må i ingen tilfælde videredistribueres til andre eller bruges i undervisningsøjemed eller til kommercielle formål uden forudgående aftale.

Ved klubmedlemskab og abonnementsprodukter har du adgang til indholdet, så længe du er medlem. Ved udmelding mistes adgang til alt indhold.

Al indhold benyttes på eget ansvar, og kan ikke erstatte gældende lovgivning indenfor de områder, der rådgives. Det er ene og alene dit eget ansvar at overholde gældende lovgivning.

Der tages ikke specielle forholdsregler i forhold til spamfiltre eller fejl i mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra mig.
Såfremt, du oplever problemer med levering, er du dog mere end velkommen til at kontakte mig. Husk altid at tjekke dit spamfilter inden da.
Kvittering/faktura for køb sendes via mail, og det er dit eget ansvar at gemme denne.

 

Fakturering

Fakturering sker løbende. Fakturaen forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Aconto fakturering ved igangværende arbejder kan finde sted. På abonnementsaftaler faktureres det fulde beløb inden arbejdet påbegyndes. Kurser, workshops og 1:1 rådgivning faktureres forud.

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% samt et gebyr på 100,00 kr.

Ved manglende betaling trods rykkere overgives fakturaen til inkasso. Alle udgifter til inkasso pålægges kunden.

AnneBilling.dk kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der fx ved en fejl ikke er blevet opkrævet tidligere. Ved manglende betaling er AnneBilling.dk berettiget til at standse den aftalte leverance med øjeblikkelig varsel.

Overdragelse

Kunden kan ikke uden AnneBilling.dks skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen. AnneBilling.dk er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et helt el. delvist ejet tredjemand.

Misligholdelse og mangler

Misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende i overensstemmelse med købelovens regler med de nedenfor anførte modifikationer.

Mangelsbeføjelser kan gøres gældende i 3 måneder efter levering. AnneBilling.dk er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som AnneBilling.dk vælger ikke at udbedre ved afhjælpning og/eller omlevering.

Erstatning

AnneBilling.dk er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misvedligeholdelse fra AnneBilling.dks side.

AnneBilling.dks erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med  tab af data ikke erstattes.

AnneBilling.dk er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved levering skyldes forsinkelser eller forringede forbindelser i kommunikationsinfrastrukturen, som AnneBilling.dk ikke er ansvarlig for, eller forsinkede el. manglende leverancer fra forsyningsvirksomheder el. fremmede leverandører, der ikke er undergivet AnneBilling.dks instruktion, og hvis ydelser er en forudsætning for AnneBilling.dks leverance.

AnneBilling.dk kan ikke holdes erstatningsansvarlig for ændringer, der foretages centralt fra udbyderen af en medieplatform, et socialt medie eller andre platforme.

AnneBilling.dks samlede erstatningspligt udgør maksimalt kontraktsummen vedr. den leverance, der har givet anledning til tabet dog højest kr. 25.000.

Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol.

Tredjemands rettigheder

Varsles og/eller rejses der sag mod kunden med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, er kunden forpligtet til straks at give AnneBilling.dk skriftlig meddelelse herom. AnneBilling.dk kan vælge at skaffe kunden ret til fortsat at udnytte leverancen eller at bringe krænkelsen til ophør ved helt eller delvist at ændre eller udskifte den aftale leverance med tilsvarende leverance, der ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt AnneBilling.dk ændrer eller udskifter den aftalte leverance, kan kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser el. erstatningsansvar gældende, men er derimod berettiget til at opsige aftalen efter aftalt opsigelsesvarsel. AnneBilling.dk er berettiget til at opsige aftalen uden varsel, hvis AnneBilling.dk ikke anser nogen af ovenstående muligheder for økonomisk ansvarlige.

Tavspligt og reference

AnneBilling.dk har tavshedspligt mht. oplysninger vedr. kundens forhold og pålægger i fornødent omfang underleverandører samme forpligtelser.

Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser mht. oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold.

AnneBilling.dk er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden. Dette inkluderer anvendelse af kundens logo etc. i AnneBilling.dks salgs- og markedsføringsmaterialer, herunder website og sociale medier.

Opsigelsesvarsel

Aftaler om løbende ydelser kan opsiges af begge parter med løbende måned plus 3 måneders varsel, medmindre andet er aftalt. Efter aftaleforholdets ophør vedbliver de bestemmelser, der efter deres natur skal tillægges gyldighed, med at bestå.

Opsigelse kan kun ske ved skriftlig meddelelse til AnneBilling.dk.

Abonnementsaftaler fornyes ikke automatisk, medmindre andet er aftalt, men skal forhandles på ny ved abonnementets ophør.

Tvist

Aftalen er underlagt dansk ret.

Ikrafttrædelse og ændringer

Disse vilkår gælder pr. 9. december 2019. AnneBilling.dk når som helst kan ændre de generelle forretningsbetingelser, som fremgår på hjemmesiden.

Scroll til toppen